رفـــرنـس‌ها

آقای بهروز صاحبکار

آقای امیر منگلی

آقای محمود طلاکوب

آقای حمیدرضا سوهانی

آقای امیر جنیدی

آقای احمد ایرانبان

آقای بهزاد صاحبکار

آقای دکتر مجتبی کرمانی

آقای حسین ستوده نیا

آقای دکتر فریبرز سعادت

آقای دکتر اعلاء جلالی

آقای بیژن حاج علی اکبر

آقای فرهاد فخر کننده

خانم فاطمه موسوی

آقای بهزاد مقدم پور

آقای فرجام مهر

آقای مختار عزیز پور

آقای ابیانی

نظــر بـرخی از مشـتریانcopy right : Hoodian corporation 2018